محصولات:

فارماسریز ، الویکس ، رزالیا

سی گل ، پریم ، سروینا

روزهای حضور: شنبه

ساعات تماس : از ساعت 9 الی 13 و 17 الی 21

تلفن تماس :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤

پست الکترونیکی :

info@drdoostidrugstore.ir

محصولات:

آیوما ، اسکین کد ، گلیت ، درماگور ، مورد ، ژیل بوته ، ژونزک

آردن ، هیدرودرم ، سان سیف ، فولیکا

روزهای حضور: یکشنبه

ساعات تماس : از ساعت 9 الی 13 و 17 الی 21

تلفن تماس :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤

پست الکترونیکی :

info@drdoostidrugstore.ir

محصولات:

لیراک ، استادرم ، کدلی ، نوکس ، نوروا ، اوریاژ ، کیو وی ، سفورل ، ایزدین

پرودرما

روزهای حضور: دوشنبه

ساعات تماس : از ساعت 9 الی 13 و 17 الی 21

تلفن تماس :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤

پست الکترونیکی :

info@drdoostidrugstore.ir

محصولات:

آیوما ، اسکین کد ، گلیت ، درماگور ، مورد ، ژیل بوته ، ژونزک

اولیژن

روزهای حضور: سه شنبه

ساعات تماس : از ساعت 9 الی 13 و 17 الی 21

تلفن تماس :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤

پست الکترونیکی :

info@drdoostidrugstore.ir

محصولات:

پایوت ، میس ادن ، اس وی آر ، کلوران ، آدرما ، اون ،  دوکری

سیوند ، دئودراگ

روزهای حضور: چهارشنبه

ساعات تماس : از ساعت 9 الی 13 و 17 الی 21

تلفن تماس :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤

پست الکترونیکی :

info@drdoostidrugstore.ir

محصولات:

دارویی ، توسط دکتر داروساز

روزهای حضور: همه روزه بجز روزهای جمعه و ایام تعطیل

ساعات تماس : از ساعت 9 الی 21

تلفن تماس :  ٣٢٤٨٣٢٧٥ – ٠٣٤

پست الکترونیکی :

info@drdoostidrugstore.ir